AFM legt 900.000 boete op aan KPMG

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 februari 2011 aan KPMG boetes opgelegd van € 871.250 en € 10.000. De rechtbank Rotterdam heeft op 30 mei 2013 uitspraak gedaan waarbij de door de AFM opgelegde boetes in stand zijn gebleven.

KPMG heeft in de betreffende periode van 22 februari 2008 tot 1 juli 2009 onvoldoende beleid gevoerd om een gebrekkig functionerend onderdeel van haar stelsel van kwaliteitsbeheersing, de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB), te verbeteren. Voorts bevatte het stelsel van kwaliteitsbeheersing van KPMG in de periode van 22 februari 2008 tot 15 december 2009 op onderdelen onjuiste, onvolledige en onduidelijke procedures, beschrijvingen en standaarden ten aanzien van de OKB.Elke accountantsorganisatie moet beschikken over een stelsel van kwaliteitsbeheersing. Het stelsel van kwaliteitsbeheersing bevat procedures, beschrijvingen en standaarden die door de accountantsorganisatie en haar medewerkers moeten worden gevolgd. Het stelsel van kwaliteitsbeheersing ziet onder meer op de OKB. De OKB vormt een belangrijk instrument waarmee nog vóór afgifte van de accountantsverklaring de kwaliteit van de wettelijke controle wordt beoordeeld en onjuistheden kunnen worden hersteld. De OKB is door de wetgever verplicht gesteld voor wettelijke controles bij onder meer beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars.De AFM heeft KPMG al bij vergunningverlening gewaarschuwd dat de OKB aandacht behoefde. Ook daarna speelde binnen KPMG een groot aantal signalen en concrete aanwijzingen dat wees op ernstige gebreken in de opzet, werking en naleving van de OKB-procedure. De procedures, beschrijvingen en standaarden die KPMG gebruikte voor de OKB waren op onderdelen onjuist en onvoldoende uitgewerkt. Mede hierdoor was ook onduidelijk welke werkzaamheden moesten worden verricht. KPMG heeft nagelaten zich te vergewissen van de onderliggende problemen en heeft geen concrete en passende maatregelen opgesteld en uitgevoerd om de OKB-procedure goed en volgens de daarvoor geldende regels te laten functioneren. Aldus heeft KPMG onvoldoende invloed uitgeoefend op het kwaliteitsgericht denken en handelen binnen haar organisatie.Op grond van artikel 8, eerste en tweede lid van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) moet een accountantsorganisatie beleid voeren ten aanzien van het stelsel van kwaliteitsbeheersing en beschikken over procedures, beschrijvingen en standaarden die onder meer de naleving van regels over de OKB ten doel hebben. Volgens de AFM heeft KPMG in de periodes waar de overtredingen op zien (2008 en 2009) onvoldoende beleid gevoerd ten aanzien van het stelsel van kwaliteitsbeheersing op het punt van de OKB. Ook hadden de procedures, beschrijvingen en standaarden van KPMG onvoldoende ten doel de regels over de OKB na te leven.In haar beslissing van 16 februari 2012 op het bezwaarschrift van KPMG heeft de AFM de boete gehandhaafd. Tegen deze beslissing heeft KPMG beroep ingesteld. De rechtbank Rotterdam heeft op 30 mei 2013 uitspraak gedaan waarbij de door de AFM opgelegde boetes in stand zijn gebleven. KPMG heeft te kennen gegeven geen rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze uitspraak.Bron: AFM