“Alleen banken met een sterke balans gaan overleven”

Het wereldwijde speelveld van de banken zal de komende jaren gedomineerd worden door een handvol zeer grote banken die beschikken over een zeer sterke balans en een wereldwijde kapitaalmarkt dekking.

Als gevolg van de omvangrijke hervormingen die de banken te wachten staan op het gebied van liquiditeit, kapitaal, systeemrisico, supervisie, ondernemingsbestuur en bestuursbeloning, ervaren de ondernemingen wereldwijd een steeds grotere druk om te voldoen aan de eisen van de nieuwe regelgeving. Deze druk heeft ingrijpende gevolgen voor het bankenlandschap. Vooral minder grote banken die een vergelijkbare sterke balans en deskundigheid van ieder marktsegment ontberen, zullen het moeilijk krijgen om tegen de grote jongens op te boksen. Dat zegt Age Lindenbergh, partner bij KPMG Financial Services."Het aantal ‘second tier’ banken zal dan ook zowel in de breedte als in aantal fors inkrimpen. Daarnaast zal het aantal ‘challenger banken’ dat zich op de markt begeeft lager zijn dan verwacht."Uit het jaarlijkse internationale onderzoek ‘Evolving Banking Regulation’ van KPMG naar de voortgang die banken maken om te voldoen aan alle regelgeving blijkt dat de banken de meeste druk ervaren van de nieuwe eisen op het gebied van kapitaal, liquiditeit en systeemrisico. Vooral de eisen die voortvloeien uit Basel III blijken bij de banken wereldwijd aanzienlijke hoofdbrekens te bezorgen. Met name in Europa ondervinden de banken problemen om in deze onzekere tijd kapitaal aan te trekken. Ook ten aanzien van het voldoen aan de liquiditeitseisen ervaren de banken de nodige druk.De meeste banken vinden liquiditeit en financiering zeer belangrijk. Toch zorgen de recente wijzigingen in de LCR (liquidity coverage ratio) wellicht voor enige verlichting. Er mogen meer activa meegenomen worden om aan de LCR te voldoen en er mag vanuit worden gegaan dat spaarders in een stress situatie minder snel hun geld zullen opnemen.De hervormingen die de banken op het gebied van regelgeving te wachten staan, vormen volgens Lindenbergh wellicht de belangrijkste drijfveer voor de veranderingen die de banken de komende tijd qua strategie en bedrijfsvoering zullen ondergaan. Lindenbergh: "Hierbij moeten zij ervan uitgaan dat het rendement op het eigen vermogen lager zal zijn dan voor de crisis en aandeelhouders ervan moeten overtuigen dat hier tegenoverstaat dat de activiteiten die banken ontplooien minder risicovol zijn geworden. Daarnaast kost aanpassing aan de nieuwe werkelijkheid ook tijd en zal op den duur de winstgevendheid bij succesvolle banken weer toenemen."Daarnaast zullen volgens Lindenbergh dié banken die de technologie inzetten om de relatie met hun cliënten te verstevigen als winnaar uit de bus komen. Lindenbergh: "Dat vraagt om voortdurende investeringen in de technologie om de cliënt steeds beter van dienst te kunnen zijn. Naar verwachting zullen de investeringen van de banken in nieuwe technologieën voor hun cliënten de komende vijf jaar wereldwijd zo’n 135 miljard dollar bedragen. De banken kijken in toenemende mate naar nieuwe methoden om de relatie met de cliënt te digitaliseren, gebruikmakend van gebruiksvriendelijke, directe kanalen, zoals mobiel of internet bankieren, of moderne interfaces, zoals de social media.Het risico van deze strategie is overigens dat de banken totaal onzichtbaar worden voor hun cliënten. De ironie is dat bedrijven die geen enkel fysiek contact hebben met hun cliënten, zoals Facebook en Google, erin slagen een hechtere relatie op te bouwen met hun cliënten dan banken, die van oudsher toch altijd gekenmerkt zijn geweest door de bijzondere relatie met de consument. Het is duidelijk dat de succesvolle toepassing van de technologie hiervan de belangrijkste reden is."Bron: KPMG