Belangrijke rol voor CFO’s in investeren in groei

Ondernemingen onderschatten de kosten en tijd die gemoeid zijn met het betreden van groeimarkten.

Dat toont onderzoek van Ernst & Young aan onder corporate CFO’s. Ruim een derde (36%) van de respondenten gaf aan dat de algehele kosten significant hoger uitvielen dan verwacht, en 43% gaf aan dat de investering aanmerkelijk meer tijd vereiste dan gepland. “Als het gaat om de vele kansen in snelgroeiende markten, dan is het de kunst vooral om te komen tot een gerichte selectie  en deze keuze goed voorbereid en daadkrachtig uit te voeren. Of risico’s uitgroeien tot een  financieel debacle  hangt voor een belangrijk deel af van de manier waarop ondernemingen  de risico’s kennen en managen”, aldus prof. dr. Bert Steens, partner Ernst & Young.Opkomende marktenVoor het onderzoek, met de titel What lies beneath? – the hidden costs of entering rapid growth markets, benaderde Ernst & Young 921 CFO’s in 59 landen uit zowel ontwikkelde markten als groeimarkten. Het investeren in sterk groeiende markten is essentieel voor ondernemingen om mee te kunnen in de snel globaliserende economie en kapitaalmarkten. China en India zijn de twee meest genoemde landen voor significante bestaande investeringen (23% respectievelijk 24%) en voor grote investeringen binnen twee jaar (20% respectievelijk 17%). Meest genoemde landen waarvoor plannen voor aanmerkelijke investeringen gedurende de komende 2 jaren bestaan zijn na China en India: Mexico (17%), Indonesië (14%), Brazilië (12%) en Thailand (12%).Investeringen Maar een sterke gedrevenheid om te investeren in snelgroeiende markten kan ten koste gaan van de discipline zich te beperken tot een beheersbare selectie van investerings-mogelijkheden. Gevolg kan zijn een te grote portefeuille van initiatieven die niet goed worden uitgevoerd en veel meer geld kosten dan voorzien. De aanmerkelijk hogere bedrijfskosten vormen een bron van grote zorg voor respondenten. De hogere kosten hollen de marges uit en maken van volume(groei) waardevernietiging terwijl juist een impuls voor het renderend vermogen daarvan het doel was. Steens: “De oorzaken van de hogere kosten betreffen volgens onze onderzoeksbevindingen vooral  tegenvallers in de financiering, toetredingsproblemen, problemen met de vestiging van research & development-centra in snelgroeiende landen, het aantrekken en behouden van talent en het leren omgaan met het politieke klimaat.”Rol van financeDe financiële functie kan in belangrijke mate condities realiseren voor het succes van investeringen in snelgroeiende markten. Steens: “De rol van de financieel-economische discipline en de CFO in het bijzonder moet vooral bestaan uit het beoordelen van de gekozen investeringen en de financieel-economische consequenties. Ook zal deze discipline  op basis van de onderliggende feiten en analyses moeten bijdragen aan de uiteindelijke besluitvorming over keuzen bij de start en tijdens de uitvoering.” Een ruime meerderheid (60%) van de deelnemende CFO’s op concernniveau geeft aan een bepalende rol te spelen bij de besluitvorming over alle aspecten van de markttoetredingsstrategie. Slechts een minderheid van deze CFOs typeert zijn rol als alleen adviserend of ondersteunend. Zij achten de rol het meest bepalend tijdens de voorbereiding en dalend tijdens de latere stadia. In latere stadia wordt de financieel-economische rol dichter uitvoering van de investeringsprojecten vervuld.