Doe mij even een geïntegreerd verslag

In mijn vorige blog (zie link onderaan) heb ik stilgestaan bij het feit, dat de jaarrekening nog maar voor 20 procent iets zegt over de waarde van de onderneming. Dat roept natuurlijk de vraag op hoe de overige 80 procent aan stakeholders en aandeelhouders duidelijk gemaakt wordt. Het veelgehoorde antwoord is dan: Doe mij even een Integrated Report. Maar is dat ook het juiste antwoord?

Door Guido KlüthWat ik in de praktijk vaak als Integrated Report bestempeld zie, is feitelijk één nietje door verschillende losse verslagen. Dat brengt in ieder geval twee problemen met zich mee. In de eerste plaats worden deze individuele verslagen door verschillende actoren met verschillende belangen geschreven. Dat leidt potentieel tot verschillen in toonzetting, woordkeuze en schrijfstijl binnen de secties van het jaarverslag. De regie voor het gehele proces ligt niet zelden bij de afdeling Corporate Communicatie. En daar is niets mis mee, aangezien zij ook ‘hoeders’ van het corporate brand zijn. Ik zou echter graag zien, dat de CFO een regiefunctie in dit proces vervuld. Want zijn (m/v) discipline en analyse zijn ook van meerwaarde voor het niet-financiële proces van de jaarrekening. Dan gaat het wat mij betreft vooral om onderbouwingen van gedane uitspraken (in het financiële domein: aansluitingen en cijferanalyses) en het beeld dat met teksten gepresenteerd wordt (in het financiële domein: een getrouw beeld – is er sprake van balans).Puma niet geïntegreerd In de tweede plaats, laat de onderneming met deze losse verslagen juist blijken dat haar bedrijfsvoering niet geïntegreerd is. Er is geen connectie tussen de verschillende dimensies dus dan worden ook de dilemma’s tussen die dimensies niet aangestipt. Neem het voorbeeld van kledingbedrijf Puma. In 2010 is Puma begonnen om een milieu winst- en verliesrekening op te stellen, waarin zij de impact van haar activiteiten duidelijk maakte; ook binnen de keten. Puma heeft uitgerekend, dat zij in boekjaar 2010 een negatieve impact had van 145 miljoen euro. In de jaarrekening rapporteerde Puma een netto resultaat van 202 miljoen euro winst. Puma wordt afgerekend op haar resultaten in de jaarrekening en niet op haar milieu-impact. Wat is dan de wisselwerking tussen milieu-impact en financiële impact? Hoe weegt één en ander mee in de (strategische) besluitvorming? En wat is – daarnaast  – impact op sociaal of maatschappelijk vlak?De CFO kan het voorspellend vermogen en daarmee de toegevoegde waarde van de financiële functie vergroten door de connectie tussen niet-financiële indicatoren en financiële cijfers inzichtelijk te maken, zodat geïntegreerde besluitvorming mogelijk wordt: integrated thinking. Steeds meer ondernemingen maken milieu, sociaal en maatschappelijke indicatoren deel van hun reguliere planning & control cyclus.Dat begint met het identificeren van indicatoren die van belang zijn voor de waardecreatie van de onderneming. Dat lijkt ingewikkeld, maar de moeilijkste stap is eigenlijk de eerste: gaan wij werkelijk inzichtelijk maken hoe en verantwoording afleggen over hoe wij waarde creëren? Pas dan wordt Integrated Reporting wat in de Engelse taal met de toevoeging ‘–ing’ wordt bedoeld: iets dat je continue doet in plaats van één keer per jaar.Lees de vorige blog CFO, welke bonen telt u eigenlijk? Guido Klüth is werkzaam bij KPMG en gespecialiseerd in integrated reporting. Deze blog bevat de mening van de auteur en is geschreven op persoonlijke titel. Het vertegenwoordigt niet noodzakelijk de mening van KPMG.

Gerelateerde artikelen