Fusies niet kostenverlagend: Meer geld vrijmaken voor kerntaak woningcorporaties

Woningcorporaties staan de komende jaren voor enorme financiële uitdagingen. Naast het wel of juist niet nemen van investeringsbeslissingen gaan corporaties ook effectiever sturen op hun bedrijfslasten. Door bedrijfsprocessen nog slimmer en efficiënter in te richten en door verdere digitalisering dalen de kosten en kan de klanttevredenheid verbeteren.

In het vandaag gepubliceerde rapport “Meer geld vrijmaken voor kerntaak corporaties” laat het ING Economisch Bureau onder andere zien hoe koplopers in de sector de bedrijfslasten verlagen en hoe dit als inspiratiebron voor andere corporaties kan dienen. Bedrijfslasten corporaties dalen alWoningcorporaties maken werk van het verlagen van hun bedrijfslasten. De afgelopen jaren zijn deze zichtbaar teruggelopen. In de periode 2010-2013 daalden de exploitatiekosten bij corporaties terwijl commerciële beleggers in de deze periode een lichte stijging lieten zien. Bij commerciële woningbeleggers liggen de kostenniveaus echter wel op een lager niveau. Enerzijds komt dit door andere definities; anderzijds doordat corporaties een (extra) maatschappelijke opgave invullen door te investeren in leefbare wijken zoals inzet van huismeesters en wijkgerichte activiteiten die kosten met zich meebrengen. Fusies werken niet kostenverlagendGefuseerde corporaties hebben geen lagere bedrijfslasten anders dan je kunt verwachten bij een fusie. Doordat de organisatie groter en complexer wordt, ontstaan er meer tussenlagen waardoor de kosten vaak juist stijgen. Ook grote corporaties hebben geen lagere bedrijfslasten dan kleinere corporaties. Eén van de beweegredenen voor fusies is het behalen van schaalvoordelen en dit is ook een criterium van de minister bij het goedkeuren van een fusie. Efficiency én betere klantbeleving gaan hand in handHet streven naar een efficiëntere corporatie is mogelijk in combinatie met een betere klantrelatie. De huurder ervaart een klantgedreven organisatie waarbij processen efficiënter en toegankelijker verlopen en de klantbeleving daardoor verbetert. Voorbeelden daarbij zijn de ReparatieApp en het transformatieproject ‘van kantoor tot woning’ van Jutphaas Wonen. Door slimme ICT oplossingen en een andere manier van aansturen en ‘eisen stellen‘,  worden aantoonbare kostenbesparingen mogelijk bij een hogere huurderstevredenheid. Corporaties maken nog te weinig gebruik van de mogelijkheden die huurders bieden. Zo hebben de meeste huurders een smartphone waarmee zij graag communiceren met hun corporatie. Uitbesteding leidt vaak tot betere kwaliteit en lagere kostenHet concurrentiemechanisme kan er voor zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening voor de huurder verbetert en ook de kostprijs daalt. Meer efficiency en meer doelmatigheid is mogelijk als er gewerkt wordt op basis van een gericht ‘uitvraag document’ in plaats van een complex bestekdocument. Zo kan de opdrachtnemer zelf invullen hoe de opdracht precies uitgevoerd wordt. Dit stimuleert innovatie bij de bedrijven die mee doen aan de aanbesteding. Door de omvangrijke opgelegde verhuurderheffing worden corporaties extra gestimuleerd om meer geld vrij te maken voor hun kerntaak. Door te focussen op de bedrijfslasten zijn verdere kostenbesparingen mogelijk zonder dat daarbij de huurderstevredenheid hoeft af te nemen, dat is volgens ING sectormanager Public Sector Ceel Elemans ‘de huurder centraal stellen’.