Ronald Gerritse: financiële sector moet meer bijdragen aan visie op toekomst

"Het is belangrijk dat de financiële sector zich niet alleen concentreert op de korte termijn, maar meer aandacht geeft aan de vraag waar ze over vijf tot tien jaar wil staan. Er liggen nog altijd veel uitdagingen. We horen te weinig over concrete vernieuwingen en we zien te weinig nieuwe bedrijfs- en dienstverleningsmodellen om over vijf tot tien jaar succesvol te zijn. Er is juist nu grote behoefte aan een visie op de toekomst."

Deze oproep deed voorzitter Ronald Gerritse van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag 2012. Hij constateert dat financiële instellingen het afgelopen jaar het belang van de klanten meer centraal zijn gaan stellen. Ze mogen echter niet te snel tevreden zijn.Uitdaging"Eerlijke en eenvoudige producten, prioriteit voor het belang van de klant over de volle breedte en kwalitatief goede dienstverlening op transparante markten vormen een forse opgave voor de sector. Het vereist dat financiële instellingen opnieuw bepalen hoe ze hun stakeholders bedienen. Financiële instellingen staan voor de uitdaging zichzelf opnieuw uit te vinden."Gerritse: "Financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars, bemiddelaars/adviseurs en ook accountants, zien veel nieuwe regelgeving op zich afkomen. Die trekt een wissel op ondernemingen, dat begrijpen we goed. Tegelijkertijd moet de sector niet te veel laten afhangen van deze nieuwe wet- en regelgeving. De maatschappij verwacht een proactieve sector die allereerst de reële economie ondersteunt op een wijze waarbij alle stakeholders eerlijk worden bediend. Alle partijen hebben daarbij hun eigen rol."De AFM wil een bijdrage leveren aan de discussie over een vernieuwde financiële sector. "We willen met een brede afvaardiging van de financiële sector en met organisaties van consumenten, beleggers en andere stakeholders in gesprek om gezamenlijk na te denken over de toekomst", stelt Gerritse. "Wat ons betreft inclusief de vraag welk toezicht daar het beste bij past."Visie"We zien in het publieke debat te weinig van de financiële instellingen zelf. Banken zijn in het defensief, ze kruipen in hun schulp. Daar horen ze niet thuis. We hebben behoefte aan een ontwikkelde visie op de toekomst, ook – en niet in de laatste plaats – van de instellingen zelf."De AFM wijst op de door het kabinet ingestelde commissie-Wijffels, die nadenkt over de toekomst van de bedrijfsmodellen van de banken en de bescherming van de belangen van stakeholders. Gerritse: "Waar zijn de banken zelf in dat debat?" Het is een goede stap dat de top van de banken zelf aanschuift in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). "Nu moeten ze ook acte de présence geven in het debat over de toekomst van de sector."ToezichtDe huidige ontwikkelingen laten zien dat het noodzakelijk is om het toezicht steeds opnieuw aan te kunnen passen aan de veranderende omgeving, verklaarde Gerritse. "Doordat deelsectoren op de financiële markten zich in verschillende fases van ontwikkeling bevinden, kan ons toezicht verschillen per doelgroep en ontwikkelingsfase.Het behalen van effect is daarbij leidend. We zijn ons steeds bewust van de effectiviteit van de instrumenten die we tot onze beschikking hebben. Een doorlopende, kritische dialoog met marktpartijen in combinatie met handhaving is naar onze overtuiging vaak effectiever dan een handhavingmaatregel, zoals een boete, alleen."Zo zetten banken en verzekeraars het belang van de klant meer centraal, hoewel dit nog altijd beter kan. De AFM heeft schadelijk gedrag op de financiële markten teruggedrongen, zoals het verkapt in rekening brengen van vergoeding voor kredietverstrekking door extreem hoge advieskosten te vragen voor bijverzekeringen. Overleg met banken en vermogensbeheerders heeft ertoe geleid dat zij de overgang maken van een verdienmodel met indirecte beloningen naar een model met directe beloningen. De AFM houdt tot slot nog altijd verscherpt toezicht op niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen voor consumenten. Tegelijkertijd is de toezichthouder met de vastgoedsector in gesprek om tot een reële waardering van vastgoed te komen.Bron: AFM