Uitkomsten stresstest zorginstellingen zorgwekkend

Voor de 179 grootste zorginstellingen is een stresstest uitgevoerd om een beeld te krijgen van de financiële gezondheid bij de instellingen. Meer dan de helft van de onderzochte instellingen voldoet aan minder dan drie van de zes normen die door bancaire instellingen gehanteerd worden bij financiering.

De stresstest die Ernst & Young heeft uitgevoerd bestaat uit zes financiële kengetallen die inzicht geven in de solvabiliteit, de winstgevendheid en de capaciteit om aan rente en aflossingen te voldoen. Deze uitkomsten kunnen een indicator zijn voor de financiële gezondheid van een zorginstelling. Met name de Universitair Medisch Centra’s (UMC’s) en de topklinische ziekenhuizen voldoen niet aan alle normen. Bert Hilverda, partner bij Ernst & Young: “De uitkomsten van de stresstest laten zien dat binnen de sectoren instellingen veel van elkaar verschillen. Opvallend is de tweedeling tussen cure en care. De ziekenhuizen scoren aanmerkelijk slechter dan de care-instellingen. Met name voor een groot aantal GGZ-instellingen en ziekenhuizen zijn de risico’s groot. De gehandicaptenzorg staat er relatief positiever voor, net zoals de VVT’’. Systeemwijzigingen in cure zorgen voor complexiteit en cumulatie van onzekerheden De cure wordt met ingang van 2012 geconfronteerd met de overgang van budgetbekostiging naar ‘DBC op weg naar transparantie’ (DOT) prestatiebekostiging via het transitiemodel, de invoering van het macrobeheersingsinstrument en de overgang van prestatiebekostiging medisch specialisten naar het beheersmodel medisch specialisten. Dit zijn ingrijpende systeemwijzigingen met complexe regels en diverse onduidelijkheden, waardoor de cure wordt geconfronteerd met extra onzekerheid. De contractering met zorgverzekeraars heeft deze complexiteit verder vergroot, met name door het ontstaan van een mix van afspraken tussen ziekenhuizen en individuele zorgverzekeraars. Bovendien is deze contractering gebaseerd op het schadejaar terwijl het transitiemodel voor de ziekenhuizen het kalenderjaar betreft. Hilverda: “Voornoemde complexiteit en onduidelijkheden kunnen in de sector grote schade aanrichten. Het is nu aan de diverse partijen daadwerkelijke oplossingen aan te reiken om te komen tot het wegnemen van deze onzekerheden. Gebeurt dit niet of onvoldoende dan verwachten wij dat de sector een moeilijke periode tegemoet gaat waarin met name de financiering van de medisch specialistische zorg een belangrijk issue zal worden.” Risicoprofiel neemt toe, noodzaak alternatieve financieringsbronnen Hilverda: “Nieuwe bekostigingssystemen, complexe regelgeving en cumulatie van onzekerheden leidt tot een hoger risicoprofiel. Banken worden op hun beurt geconfronteerd met regelgeving zoals Basel III die hen noodzaakt financieringen in de zorgmarkt te heroverwegen en eventueel af te bouwen. Op basis van deze ontwikkelingen voorzien kredietinstellingen dat een toenemend aantal zorginstellingen onder intensief beheer wordt geplaatst. Omdat banken hun concentratierisico bij de zorginstellingen afbouwen, neemt het belang van alternatieve financieringsbronnen toe. Het is dan ook als eerste zaak de verdere professionalisering van het bestuur en de financiële organisatie van instellingen verder toekomstbestendig te maken, zodat er richting de financiers en alternatieve financieringsbronnen een solide businesscase kan worden neergelegd om zo onder andere het aantrekken van kapitaal mogelijk te maken.” Bron: Ernst & Young