Vergroot uw kapitaalkracht en concurrentiepositie

De beschikbaarheid van kapitaal is in deze tijd een concurrentiemiddel. Kapitaalkracht geeft de opdrachtgevers vertrouwen, vergroot de gunfactor en vermindert financiële risico's aanzienlijk. Daarbij selecteren opdrachtgevers hun leveranciers mede op basis van zekerheden, garanties en kredietwaardigheid. Dat zorgt voor een tweedeling in de markt tussen financieel sterkere en zwakkere partijen. Hoe vergroot u succesvol uw kapitaalkracht en daarmee uw concurrentiepositie?

Werkkapitaalmanagement is voor alle sectoren van de markt belangrijk en er is een duidelijke trend van internationale spelers die geïnteresseerd zijn om ten behoeve van garantieverstrekking en/of financiering kapitaal te verstrekken aan Nederlandse bedrijven. Deze ontwikkeling kan het Nederlandse bedrijfsleven meer financiële ruimte bieden naast de banklijnen die er al bestaan. Zo kunnen bankgaranties een behoorlijk beslag leggen op de financieringsruimte van een onderneming, terwijl er alternatieven zijn die dit voorkomen. Internationale verzekeraars en kapitaalmarkten bieden, in de vorm van een onvoorwaardelijke financiële garantie voor de lange termijn, steeds vaker een alternatief kanaal voor bestaande bankgaranties. Dit kan interessant zijn wanneer er bijvoorbeeld binnen grote projecten wordt gewerkt, zoals de deelname aan publiek-private samenwerkingsvormen (PPS), waarin omvangrijke garanties een belangrijk onderdeel van de ‘financial close’ zijn. Aan de andere kant zijn er diverse financieringsmogelijkheden om de kapitaalpositie te versterken, zoals methoden waarbij de eigen handelsvorderingen op efficiënte wijze sneller liquide worden gemaakt en waarbij niet-traditionele bankkanalen worden aangesproken voor de financiering.GarantiesBankgaranties leggen beslag op de kredietruimte van de onderneming. Dat geldt helemaal in de bouwwereld, waar garanties een belangrijke voorwaarde vormen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zonder bereidverklaring geen inschrijving en zonder uitvoeringsgarantie geen gunning. Vanwege deze grote behoefte is een bouwonderneming behoorlijk afhankelijk van de positie bij de bank. Garanties vormen een vast onderdeel van de financiering en snoepen daarmee flink ruimte af van de overige financieringsbehoefte. Het kan om die reden interessant zijn om de mogelijkheden bij gespecialiseerde buitenlandse verzekeraars te onderzoeken. Deze zijn erop ingericht minimaal gelijkwaardige garanties te verstrekken met de daarbij behorende snelle service. __________________________________________________________________________________In 5 dagen alle aspecten van werkkapitaal optimalisatie Wilt u de financiële structuur van uw organisatie verbeteren en daarmee een betere cash- concurrentiepositie bereiken? Volg dan de vijfdaagse Masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Ontvang praktische tips, laat u inspireren door een business case en volg de interactieve management game. Meld u direct aan.__________________________________________________________________________________Bovendien komt er automatisch lucht in de kredietlijnen bij de bank en zal de afhankelijkheid daarvan verminderen, wanneer (een gedeelte van) de garantiebehoefte bij een verzekeraar wordt ondergebracht. Daarmee treedt de verzekeraar in feite op als een bank die een kredietlijn verstrekt, oftewel een lijn voor het verstrekken van bankgaranties. De manier waarop de verzekeraar de mogelijkheden beoordeelt, lijkt overigens veel op een bankprocedure. Dit is een nauwkeurig proces dat samen met een deskundige doorlopen moet worden.Veel gebruikte garanties Een voorbeeld. Een installatiebedrijf doet mee aan een project voor de aanleg van een metrolijn. Dit installatiebedrijf krijgt van een deelnemend bouwbedrijf de garantie dat de opgelopen schade door het bouwbedrijf wordt vergoed, indien de onderaannemers als gevolg van faillissement hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Deze dekking staat garant voor een bedrag van maximaal 50 miljoen euro en is geldig voor een looptijd van 5 jaar. Het installatiebedrijf vindt het bouwbedrijf dat deze garantie afgeeft niet kredietwaardig genoeg, waarmee het niet aan de internal compliance-regels van het installatiebedrijf voldoet. Het installatiebedrijf zoekt daarom de zekerheid dat het bouwbedrijf op zijn beurt de betalingsverplichtingen van maximaal 50 miljoen euro kan nakomen. Een buitenlandse investeerder is bereid dit risico voor 5 jaar onvoorwaardelijk over te nemen tegen een jaarlijkse premie van 5,5 premie over de 50 miljoen euro. Met deze zekerheid kan het installatiebedrijf meedoen aan het project om de metro aan te leggen.Garantie in de basis Een garantie is een instrument voor risico-overdracht waarbij de begunstigde van de garantie uitbetaald krijgt bij een van tevoren bepaalde gebeurtenis. Dit instrument biedt bescherming en zekerheid van betaling en is voor bedrijven een effectieve manier om kredietrisico’s te managen. Een dergelijke kapitaalbescherming biedt een oplossing voor situaties waarin• een afnemer de contractuele betalingen niet kan nakomen; • de overeengekomen producten of diensten door faillissement niet of niet volledig geleverd kunnen worden; • investeerders extra zekerheid eisen en/of er een hogere financieringsgraad noodzakelijk is.####Vanuit de kapitaalmarkt kunnen deze zekerheden ook worden verstrekt. Met name de mogelijkheden om onvoorwaardelijke garanties te ontvangen voor een lange termijn maken dit een interessant alternatief. Bedrijven die de stap naar de kapitaalmarkt willen zetten, moeten dat weloverwogen doen. Om tot een passende en verantwoorde oplossing te komen is specialistische kennis van de beschikbare instrumenten, de juridische documentatie, de waarderingsgrondslagen, de toepassing van onderliggende zekerheden en de plaatsing van de juiste oplossingen bij kapitaalkrachtige risicodragers tegen concurrerende voorwaarden een vereiste.Financiering werkkapitaalBanken kunnen kredietfaciliteiten aan vaak grote ondernemingen verstrekken op basis van hun balans. Dit gebeurt dan zonder zekerheden. De meeste ondernemingen worden echter gedwongen (een deel van) hun activa aan de bank te verpanden. De bank beperkt daarmee het risico en zal de kredietlijn in het algemeen afhankelijk stellen van de debiteurenportefeuille. In de regel financiert de bank tussen de 80 en 90 procent tot 90 dagen na facturatie. Dus wanneer een klant na 120 dagen betaalt, zal deze factuur niet in de financiering worden meegenomen. Een andere mogelijkheid is factoring. De factormaatschappij financiert facturen tot 90 dagen na de vervaldatum. Met vergelijkbare bevoorschottingspercentages als een bank kan de factormaatschappij derhalve meer ruimte bieden in de financiering. __________________________________________________________________________________In 5 dagen alle aspecten van werkkapitaal optimalisatie Wilt u de financiële structuur van uw organisatie verbeteren en daarmee een betere cash- concurrentiepositie bereiken? Volg dan de vijfdaagse Masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Ontvang praktische tips, laat u inspireren door een business case en volg de interactieve management game. Meld u direct aan.__________________________________________________________________________________Daarnaast is de kredietlijn afhankelijk van de behoefte. Bij een stijgende omzet en dito debiteurenportefeuille zal de financieringsruimte toenemen. De factormaatschappij biedt daardoor meer ruimte met een grotere flexibiliteit. Een opmerkelijk detail is verder dat een bank meer kapitaal dient aan te houden dan een factor. Factoring hoeft daarom niet duurder te zijn. Bovendien kan een kredietverzekering een kostendrukkend effect hebben op de kosten voor factoring, doordat het debiteurenrisico (gedeeltelijk) op de verzekeraar wordt afgewenteld.Structured finance Naast meer traditionele vormen zoals factoring en verpanding aan de bank zijn er ook alternatieve en ‘structured finance’-oplossingen. Zoals securitisatie, waarbij de onderneming wordt gefinancierd door de handelsvorderingen te verkopen aan een special purpose vehicle (SPV). Om deze aankoop van vorderingen te financieren geeft het SPV schuldpapieren uit aan financiers. Deze financiers van het SPV kunnen reguliere banken zijn, maar ook bijvoorbeeld investeerders. Om de financiers de zekerheid te verschaffen dat hun investering zal worden terugbetaald, zal het SPV buffers opbouwen. Afhankelijk van de opbouw van de portefeuille kunnen er eventueel kredietverzekeringsvormen worden uitgenomen. Bij een grote gediversifieerde portefeuille is dit niet altijd noodzakelijk. Binnen een portefeuillebenadering, waarbij er geen noodzaak is om afnemers individueel op kredietwaardigheid te controleren, kan dit een effectieve financieringsvorm zijn. Wel dient er rekening gehouden te worden met aanzienlijke opstartkosten, een relatief grote mate van complexiteit en de accountingsregels voor het realiseren van een off-balance sheetconstructie. Een dergelijke structuur wordt dan ook opgezet voor de lange termijn en in het algemeen voor debiteurenportefeuilles met een omvang boven de 50 miljoen euro. Een voordeel is dat de spreiding van de financieringsbronnen zorgt voor een grotere onafhankelijkheid ten aanzien van de kapitaalverstrekking. Daarbij biedt een dergelijke faciliteit ook de flexibiliteit om mee te groeien naarmate de handelsvorderingen toenemen. In toenemende mate zijn er internationale spelers actief die Nederlandse bedrijven met of zonder werkmaatschappijen in het buitenland van werkkapitaalfinanciering voorzien. Deze spelers zijn zowel actief op het gebied van de meer traditionele vormen als van de alternatieve en gestructureerde financieringsoplossingen.Conclusie Werkkapitaalbeheersing zal altijd een belangrijk onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. Cash blijft belangrijk en goed werkkapitaalbeheer is essentieel waar banken extra terughoudend zijn in hun kredietverlening. Mede de waardevastheid van de debiteurenportefeuille bepaalt de zekerheid van uw kasstromen. Het is daarom belangrijk deze goed te managen en te ondersteunen met de inzet van de juiste instrumenten uit de verzekerings- en kapitaalmarkt. Daarnaast loont het om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden voor financiering en om garantieverstrekking via andere kanalen te onderzoeken. Tijdig op de hoogte zijn van de aanwezige alternatieven zorgt ervoor dat een bedrijf in staat is zich snel aan te passen aan de steeds weer veranderende omgeving. Iets wat juist in tijden van verhoogde onzekerheid een groot verschil kan maken.FLORIS HOLLESTELLE is werkzaam binnen de afdelingen Aon Trade Credit en Aon Benfield Securities en is verantwoordelijk voor het leveren van kredietoplossingen vanuit de kapitaalmarkt.TJEERD STELLINGSMA is werkzaam binnen de afdeling Aon Trade Credit en is gespecialiseerd op het gebied van garanties.