Zorg de enige sector die in 2015 krimpt

De gezondheidszorg is de enige sector die in 2015 krimpt. Terwijl de economie naar verwachting met 1,4% groeit, krimpt de zorg volgend jaar met 1%. Zorgorganisaties lopen steeds meer financiële risico’s. Zij moeten zich daarom duidelijk positioneren, flexibel zijn en scherp sturen op een gezonde financiële huishouding.

Dit blijkt uit het Jaarbericht Gezondheidszorg van het ING Economisch Bureau.‘Ondanks de lastige marktomstandigheden zijn er ook kansen. Hogere kwaliteit en lagere kosten gaan prima samen in de zorg. Het zijn vooral de traditionele verdienmodellen die onder druk staan, wat ruimte geeft aan nieuwe, innovatieve businessmodellen, zoals franchise. Kansen dienen zich lokaal ook aan in de eerste lijn en in de samenwerking tussen woningcorporaties en zorginstellingen’, aldus Erwin Winkel, ING sectormanager Gezondheidszorg.2015 jaar van de waarheid voor de zorgNederland heeft wereldwijd de op één na hoogste zorguitgaven ten opzichte van het bbp en het hoogste aandeel collectieve zorguitgaven. De overheid neemt veel maatregelen om deze uitgaven beter te beheersen. Zo gaat met ingang van 2015 alleen de kern van de AWBZ-zorg mee naar de nieuwe Wet langdurige zorg. De langdurige zorg aan ouderen zal vaker bij mensen thuis worden verleend, wat goedkoper uitpakt. In twee jaar tijd zijn door de hervormingen al 58.000 zorgbanen (ruim 4% van het totaal) verloren gegaan. Ingrepen overheid zorgen voor krimp in 2015De zorg laat in 2014 en 2015 een unieke krimp zien. De decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten per 2015 gaat bovendien met forse beperking van beschikbare zorgbudgetten gepaard. Ook de uitgaven aan geneeskundige zorg worden steeds meer aan banden gelegd. Zowel door overheid, zorgverzekeraars, als door consumenten. Daarnaast heeft de cure-sector zich gecommitteerd aan een beheerste volumeontwikkeling, concentratie van complexe ziekenhuiszorg en verlegging van activiteiten door ziekenhuizen en GGZ naar de eerste lijn.