CFO houdt vast aan bestaande pensioenregeling

Terwijl het pensioenstelsel momenteel onderdeel uitmaakt van een groot maatschappelijk debat, zien Corporate CFO’s geen noodzaak om op korte termijn te sleutelen aan hun bestaande pensioenregeling of -financiering. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte onder 49 Corporate CFO’s.

CFO’s hebben voldoende grip op de inhoud en de uitvoering van hun huidige pensioenregeling. Ook blijkt dat de financiële impact van de pensioenregeling op hun organisatie klein is. Samenwerking met andere ondernemingen op het gebied van pensioenuitvoering is voorlopig niet aan de orde. Volgens Deloitte laat het onderzoek zien dat de CFO, ondanks een turbulente tijd met dekkingsgraadproblemen en herstelplannen, het pensioenvraagstuk onder controle heeft. Naar verwachting oriënteert men zich de komende periode in toenemende mate op de inrichting van het pensioenbeleid voor de lange termijn. Recente inzichten van de Commissies Frijns, Goudswaard en het Actuarieel Genootschap daarbij in acht nemend.De financiële gevolgen van de pensioenregeling op het resultaat van de onderneming zijn op dit moment onder controle. Jeroen Bout, partner en pensioenexpert bij Deloitte, licht toe dat de volatiliteit van de pensioenkosten kleiner is geworden door bijvoorbeeld aanpassingen in de pensioenregelingen zelf (o.a. overstap naar middelloon en de voorwaardelijkheid van de indexatie). Bedrijven met een eigen pensioenfonds (Opf) rapporteren volgens verwachting een hoger financieel risico (36%) dan bedrijven met een verzekerde regeling (11%). CFO’s zeggen voldoende sturing te kunnen geven aan de inhoud en de uitvoering van hun pensioenregeling.Pensioenrisico’s onder controleCommissie Frijns pleit voor een beter risico- en beleggingsbeleid (inclusief uitvoering) door pensioenfondsen. CFO’s zelf zijn op dit moment niet uitgesproken ontevreden over het risicobeheer. Maatregelen om financiële risico’s verder te beperken zijn over het algemeen niet aan de orde. Hoewel het onderzoek dit nog niet voldoende aantoont, ziet Jeroen Bout wel degelijk een groeiend aantal CFO’s dat zich (her)oriënteert op het huidige pensioenmodel. “De urgentie neemt toe met de wetenschap dat het pensioenmodel wellicht compleet geherstructureerd wordt en de premies fors gaan stijgen. Aanbevelingen van de Commissies Frijns, Goudswaard alsmede berichten van het Actuarieel Genootschap worden op de voet gevolgd”.Invloed verhoging AOW leeftijd beperktDe verhoging van de AOW leeftijd heeft thans een beperkt effect op de daadwerkelijke datum van uitdiensttreding. Een kwart van de CFO’s past weliswaar de formele leeftijd in de pensioenregeling aan maar verwacht niet dat de medewerker uiteindelijk langer in dienst blijft. Daarnaast is de helft van de CFO’s (54%) überhaupt niet van plan om de pensioenleeftijd van de bestaande regeling te verhogen naar 66 of 67 jaar. Volgens Jeroen Bout is het verklaarbaar dat CFO’s terughoudend zijn met aanpassingen. “Het doorvoeren van veranderingen in de pensioenregeling heeft grote gevolgen voor een organisatie. Daarnaast zitten veel bedrijven tot 2015 in allerlei overgangsmaatregelen waardoor het ophogen van de pensioenleeftijd vanuit de CFO’s perspectief gewoonweg nog niet aan de orde is. De resultaten van het Deloitte onderzoek laten zien dat CFO’s de pensioenzaken voor de korte termijn onder controle hebben en er geen sprake is van paniek.”