Kabinet van de CFO – acht aanbevelingen

Wat willen Nederlandse CFO's van het nieuwe kabinet?

Vorig jaar november vroegen wij aan acht Nederlandse CFO’s wat zij graag zouden zien van het nieuwe kabinet. Met het aantreden van Schoof I deze week, kijken we terug.

Ernst Barendregt, CFO bij Royal Van Zanten

“De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het bedrijfsleven de afgelopen decennia te afwachtend is geweest als het aankomt op verduurzamen. Die hand moeten we wat mij betreft wel in eigen boezem steken. Zonde eigenlijk, want er is zoveel mogelijk. Bijvoorbeeld duurzamer omgaan met energie. In de tuinbouwsector kan je denken aan aardwarmte, ledverlichting, warmte en energie vanuit waterstof, hergebruik van datacenterwarmte, etc. Ik ben ervan overtuigd dat het kan – maar politiek, bedrijven en misschien wel sectoren moeten samen een plan maken om een realistisch en ambitieus pad uit te stippelen.

Het zou wat dat betreft fijn zijn als de politiek het bedrijfsleven een beetje strakker aan de hand zou nemen. Maar geen paniekvoetbal. Niet zoals recent het, veel te ambitieuze, wetsvoorstel vanuit de coalitie voor het veranderen van de fiscale maatregelen voor de tuinbouw. Dit voorstel is in mijn ogen ook terecht versoepeld. Dit versoepelen houdt overigens niet in dat de sector vrolijk door kan gaan zoals het altijd ging. Ondanks deze versoepeling zal de tuinbouwsector zich echt enorm moeten gaan inspannen om de doelstellingen te gaan realiseren. Kortom, je kunt eigenlijk niet spreken over versoepelen maar meer over het ambitieus en realistisch maken van verduurzaming.”

Lees meer van Ernst Barendregt: Kabinet van de CFO: “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het bedrijfsleven de afgelopen decennia te afwachtend is geweest als het aankomt op verduurzamen.”

 

Daniëlle Berndsen, CFO van Korian Benelux

“Sta stil bij de impact van ‘vergrijzing’, de grote game changer. Denk na over wat dit betekent voor je eigen kring en sta stil bij wat goed is voor de maatschappij als geheel en voor mensen die het iets moeilijker hebben. Wat ik mis is in veel politieke visies op de arbeidsmarkt: hoe we zorgen voor voldoende arbeidspotentieel? Bijvoorbeeld door het slechten van de drempels om de part-time factor te verhogen, of door een beter beleid rondom toeslagen en betere kinderopvang. We moeten ons beter realiseren dat er samenwerking en creativiteit nodig is op verschillende domeinen. Zowel binnen de overheid als tussen overheid en bedrijfsleven.”

Lees meer van Daniëlle Berndsen: Kabinet van de CFO: “Sta stil bij de impact van ‘vergrijzing’, de grote game changer.”

Steven le Poole, ondernemend CFO

“Als CFO zou ik graag zien dat het komende kabinet een wat meer pro-actief industriebeleid gaat voeren. Laten we weer eens wat sectoren ondersteunen waar we wereldwijd leidend in willen zijn. Windenergie hebben we helaas laten lopen, maar semi-conductors, daar zitten we nog aan de top, net zoals in waterbouwbeleid. Daar zouden we van moeten kunnen afkijken hoe je als overheid ondernemers en bedrijven kunt faciliteren en stimuleren om echt de lead te nemen in innovatie en zo mondiaal een koppositie te veroveren.”

Lees meer van Steven le Poole: “Kabinet van de CFO: “Laten we weer eens wat sectoren ondersteunen waar we wereldwijd leidend in willen zijn.”

 

 

Edwin Rammeloo, CFO bij Lumipol

“Het is volgens mij aan te bevelen om, nog meer dan nu, gebruik te maken van industrie experts bij het maken van deze moeilijke beslissingen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het creëren van werkgroepen met experts die advies of inspraak hebben op dergelijke keuzes. Op termijn zou dit kunnen zorgen voor nog meer waardecreatie voor ondernemend Nederland.”

Lees meer van Edwin Rammeloo: Kabinet van de CFO: “Een te groot deel van stimuleringsgeld komt niet terecht op plekken waar het geld voor bedoeld is.”

 

Theun Eijkemans, CFO bij Abovo Maxlead

De echte lange termijnvisie ontbreekt of is op veel onderwerpen minder stabiel dan goed zou zijn. Voor zaken die een langere cyclus of doorlooptijd kennen dan één kabinetsperiode, of wat daar tegenwoordig voor door moet gaan, zou het goed zijn deze te kunnen verankeren in wetten die niet meer aangetast mogen worden in de daaropvolgende jaren.”

Lees meer van Theun Eijkemans: Kabinet van de CFO: “Verbied bepaalde zaken integraal, wanneer we ze als maatschappij echt niet wenselijk vinden. Maar laat communicatie zo veel mogelijk vrij.”

 

Lewalt Eland, CFO bij Circulus

“Op verschillende terreinen wordt gekozen voor politieke ‘showcases’, zonder voldoende na te denken over de impact verderop in de keten. Dat is een valkuil. Het zou mooi zijn als de politiek zich nog meer beseft dat ze zélf ook onderdeel van deze kwetsbare keten is. Ik moest denken aan deze (bijbelse) wijsheid: ‘Plannen mislukken door te weinig overleg, maar ze slagen door veel goede raad’. De grondstoffenketen zou daar erg bij gebaat zijn.”

Lees meer van Lewalt Eland: Kabinet van de CFO: “Op verschillende terreinen wordt gekozen voor politieke ‘showcases’, zonder voldoende na te denken over de impact verderop in de keten.”

 

Ferdy Dautzenberg, CFO bij HyET Solar

“Ik zou een volgend kabinet willen oproepen: pas landelijke en regionale regelgeving aan om maatwerk te bieden aan ondernemingen die dit nodig hebben. Groeiambities worden te vaak gefrustreerd door niet op elkaar afgestemde, conflicterende, wet- en regelgeving – op alle niveaus. Het zou mooi zijn als hiertoe de komende vier jaren zichtbare stappen worden gezet.”

Lees meer van Ferdy Dautzenberg: Kabinet van de CFO: “Groeiambities worden te vaak gefrustreerd door niet op elkaar afgestemde, conflicterende, wet- en regelgeving.”

 

 

Mike van der Weerd, CFO bij Equans

“De rol van de overheid is om langetermijnkaders en -randvoorwaarden te scheppen, zodat het bedrijfsleven het vertrouwen heeft dat het de noodzakelijke investeringen kan gaan doen om te verduurzamen. De SDE+(+) regeling is volgens mij een voorbeeld van een regeling die een positieve werking heeft in de transitie naar duurzame energie oplossingen. Uiteindelijk zullen deze regelingen moeten leiden naar een gezond marktmechanisme, waarbinnen een reële prijs voor energie gevormd wordt.”

Lees meer van Mike van der Weerd: “Kabinet van de CFO: “Heldere wetsvoorstellen, duidelijke, doelmatige subsidieregels en fiscale maatregelen die de juiste prikkels geven zijn belangrijk.” 

Gerelateerde artikelen