Nieuwe regels Beheerst Beloningsbeleid roepen vooral vragen op

Om onjuiste beloningsprikkels in Nederland te kunnen aanpakken is per 1 januari 2011 het Besluit Beheerst Beloningsbeleid in werking getreden. Werk aan de winkel dus, maar wat financiële ondernemingen precies moeten doen, wordt niet helemaal duidelijk.

Joris Oster en Simone Wiggers (Simmons & Simmons) geven een toelichting. Het Besluit geeft AFM en DNB een expliciete grondslag voor toezicht op en de handhaving van een beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen. Voor wie is dit van belang?Het Besluit Beheerst Beloningsbeleid is van toepassing op financiële ondernemingen, zoals banken, beleggingsondernemingen en verzekeraars. Het betreft financiële ondernemingen die gevestigd zijn in Nederland, maar op basis van de huidige tekst is een aantal bepalingen ook van toepassing op buitenlandse financiële ondernemingen met alleen een bijkantoor in Nederland. Het valt te betwijfelen of dit ook de bedoeling is.

Wat houdt het Besluit Beheerst Beloningsbeleid in?De nieuwe regels over beheerst beloningsbeleid staan niet op zich, maar maken onderdeel uit van een groot scala aan Europese en nationale initiatieven die op dit gebied zijn genomen om tot een duurzaam en gematigd beloningsbeleid in de financiële sector te komen. Te denken valt onder meer aan de Code Banken en de Principes voor Beheerst Beloningsbeleid.Het Besluit Beheerst beloningsbeleid brengt met zich dat financiële ondernemingen een aantal stappen moeten zetten om tot een beheerst beloningsbeleid te komen. Financiële ondernemingen dienen bijvoorbeeld een beloningsbeleid te hanteren dat onzorgvuldige behandeling van cliënten voorkomt en dat het nemen van onaanvaardbare risico’s ontmoedigt. Ook moeten financiële ondernemingen hun beloningsbeleid schriftelijk vast leggen en openbaar maken. Op welke werknemers het beloningsbeleid van een financiële onderneming betrekking dient te hebben is echter niet gemakkelijk vast te stellen. Wel is duidelijk dat het gaat om een beduidend grotere groep dan het bestuur of senior management van de onderneming. De Regeling Beheerst BeloningsbeleidHet Besluit biedt een wettelijke basis om de Europese Capital Requirements Directive III, voor wat betreft beloningsbeleid, te implementeren. Dit gebeurt door middel van de Regeling Beheerst Beloningsbeleid die eveneens per 1 januari 2011 in werking is getreden. De reikwijdte van het Besluit Beheerst Beloningsbeleid en de Regeling Beheerst Beloningsbeleid is niet identiek maar ook de Regeling geldt voor de meeste financiële ondernemingen.

De Regeling bevat regels over de wijze waarop het beloningsbeleid van financiële ondernemingen moet worden opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. Daarnaast worden er meer inhoudelijke eisen gesteld aan de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het beloningsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn regels over de verhouding tussen vaste en variabele beloningscomponenten en regels over het percentage van beloningen dat mag worden uitgekeerd in aandelen en met aandelen gelijk te stellen financiële instrumenten. OnduidelijkheidUit het Besluit, noch de Regeling wordt echter voldoende duidelijk wat precies van financiële ondernemingen verwacht wordt. Dit heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats zijn de nieuwe regels principle based van aard. Dit wil zeggen dat zij gericht zijn op een bepaald doel maar dat zij niet in detail voorschrijven hoe dat doel moet worden bereikt. Bovendien wordt onderkend dat, gezien de diversiteit van entiteiten en hun activiteiten, proportionele toepassing van de regels vereist is. Aan financiële ondernemingen de schone taak om de nieuwe regels over beloningsbeleid beheerst in te voeren; aan de toezichthouders de taak om deze regels beheerst te handhaven.

Joris Oster (e-mail) is advocaat bij Simmons & SimmonsSimone Wiggers (e-mail) is advocaat bij Simmons & Simmons