Peter van Mierlo nieuwe voorzitter PwC

PwC Nederland heeft met ingang van 1 juli aanstaande Peter van Mierlo gekozen tot nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Peter van Mierlo volgt Robert Swaak op, die benoemd is tot Vice Chairman Global Clients & Markets van het PwC global netwerk.

De partners van PwC Nederland hebben Peter van Mierlo (50) benoemd tot voorzitter van deNederlandse organisatie. Peter van Mierlo is sinds 1987 als accountant aan PwC verbonden. Hij wasonder andere voorzitter van de Ondernemingsraad, leider van de Transactions Group en lid van hetbestuur van de accountantspraktijk. Sinds 1 november 2009 is hij voorzitter van die praktijk en lid vande Raad van Bestuur.Per 30 juni aanstaande loopt de tweede en daarmee laatste bestuurstermijn van Robert Swaak (52) alsvoorzitter van de Nederlandse organisatie van PwC af. Met ingang van 1 juli is Robert Swaak benoemdtot Vice Chairman Global Clients & Markets van het PwC global netwerk. In deze functie wordt hijverantwoordelijk voor de wereldwijde marktactiviteiten. Swaak is sinds 1 oktober 2008 voorzitter vanPwC Nederland en maakt sinds 1 juli 2006 deel uit van de Raad van Bestuur.Robert Swaak: ‘Mijn nieuwe verantwoordelijk sluit heel mooi aan op mijn ambitie te allen tijdeinhoudelijk bij onze nationale en internationale cliënten betrokken te zijn. Het is een uitdagende tijdom juist nu invulling aan mijn nieuwe rol te geven. Met Peter van Mierlo krijgt PwC Nederland devoorzitter die onze organisatie naar een volgende fase gaat brengen. Het is de ambitie van PwCNederland om de toonaangevende organisatie in de Nederlandse markt en één van de leidende landenbinnen het wereldwijde PwC-netwerk te zijn.’Peter van Mierlo: ‘Deze tijd vraagt om een sterk partnership dat gedreven wordt door de hoogstekwaliteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid, uitstekend teamwerk, voortdurende innovatie en eencontinue gerichtheid op onze mensen, onze klanten en onze markten. Daarbij past ook dat wij nognadrukkelijker de dialoog zoeken met onze stakeholders. De afgelopen jaren zijn wij intensief entransparant de discussie aangegaan met onder andere klanten, toezichthouders, politici enbelangenorganisaties over de maatschappelijke relevantie van ons werk.’‘De uitdagingen waar wij voor staan zijn complex en van ongekende omvang. Dat vereist een aanpakwaarbij we openstaan voor veranderingen, nieuwe en soms onorthodoxe wegen durven te bewandelen,ons bij voortduring blijven vernieuwen en alle kracht, energie, creativiteit en expertise binnen onzeorganisatie bundelen. Ik ben zeer gemotiveerd om daaraan leiding te geven en om samen met al mijncollega’s de toonaangevende positie van onze Nederlandse organisatie verder uit te bouwen.’