Raad VWS: Eén Nederlandse haven ‘Gateway Holland’

De Raad voor Verkeer en Waterstaat stelt in een advies aan Minister Eurlings (VWS) dat het Rijk het voortouw zou moeten nemen in het opstellen van een Nationale HavenStrategie voor de Nederlandse zeehavens. Kern van de strategie is één ‘Gateway Holland’ in plaats van een verzameling grote en kleine havens; de Rotterdamse en Amsterdamse havens zouden dan wellicht moeten fuseren.

‘Gateway Holland’ zal bestaan uit een samenhangend netwerk van zeehavens met gezamenlijke achterlandverbindingen en achterlandterminals. Het hart van ‘Gateway Holland’ is een strategische alliantie, zo niet een fusie van de Rotterdamse en Amsterdamse havenbeheerders.

De Nationale HavenStrategie zal tot scherpere keuzes leiden, aldus de Raad. De bijdrage aan de nationale welvaart wordt leidend in besluiten over omvangrijke rijksinvesteringen in de toegang tot de zeehavens en de achterlandverbindingen.

Dat is het advies dat de Raad voor Verkeer en Waterstaat aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft aangeboden. De Raad heeft dit advies opgesteld omdat hij van mening is dat de zeehavens één van de groeimotoren kunnen zijn in het herstel en de modernisering van de Nederlandse economie, maar dat daarvoor nieuwe uitdagingen moeten worden aangegaan.

Een samenvatting van het advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat: 

• De Nederlandse zeehavens hebben de potentie om één van de toekomstige groeimotorenvan de Nederlandse economie te zijn.Dit vereist investeringen in nieuwe succesfactoren vanwege ontwikkelingen in deinternationale logistiek enerzijds en voor behoud van maatschappelijk draagvlakanderzijds.

• Daarbij is het van belang om de zeehavens te benaderen in onderlinge samenhang, insamenhang met het netwerk van achterlandterminals en –verbindingen, per typegoederenstroom (natte bulk, droge bulk, containers, specialismen) en in de internationalecontext van de Hamburg-Le Havre range. De Raad adviseert het Rijk om in internationaal verband de inspanningen gericht op het creëren van een gelijk speelveld te intensiveren en uit te breiden met inspanningen om te komen tot afspraken over een beheerste capaciteitsontwikkeling in de Hamburg-Le Havrerange.

• De Raad adviseert voorts de ingezette samenwerking tussen Rijk, regionale overheden enhavenbeheerders te intensiveren en gezamenlijk te komen tot formulering van eenNationale HavenStrategie (‘Gateway Holland’), gericht op behoud en versterking van deconcurrentiepositie van de Nederlandse zeehavens en op het verhogen van demaatschappelijke welvaart van de Nederlandse burgers.

• Binnen ‘Gateway Holland’ worden drie clusters onderscheiden: Rotterdam/Amsterdam,Noordelijke zeehavens en Zeeuwse zeehavens, met een gezamenlijk achterlandnetwerk,maar met ieder een eigen strategische missie.Voor het creëren van maatschappelijke welvaart is vooral essentieel dat een parallelliteitvan belangen wordt gecreëerd tussen de havens van Amsterdam en Rotterdam, die hethart vormen van de Nederlandse zeehavens.

• Gelet op het nationale en internationale belang van de zeehavens, ligt het in de rede dathet Rijk het voortouw neemt om de Nationale HavenStrategie te formuleren.