Strategieontwikkeling en -realisatie – wat mag van de CFO worden verwacht?

Nu het economische tij enigszins ten goede is gekeerd, valt te verwachten dat strategieontwikkeling en -realisatie bij veel ondernemingen weer hoog op de agenda komt te staan.

Daarmee is niet gezegd dat de aanpak van voor de crisis uit de mottenballen gehaald kan worden. De dynamiek van de markten waarop bedrijven actief zijn is immers sterk toegenomen, wat ook van de CFO andere kwaliteiten vraagt als het om strategieontwikkeling en -realisatie gaat. Alle reden om hier eens wat langer bij stil te staan.Strategieontwikkeling is voor de meeste organisaties vooral een proces. Een proces van richting zoeken, dat geen pasklare oplossingen oplevert en dat elk bedrijf op zijn eigen wijze doorloopt. Dit betekent ook dat het ene bedrijf het strategieontwikkelingsproces wat formeler heeft georganiseerd, terwijl het andere er wat minder formeel mee omgaat. Een paar thema’s zouden wel in elke situatie voldoende aandacht moeten krijgen. Daaronder vallen de vraag in welke markten het bedrijf actief wil zijn en wat het bedrijf met de strategie aan waarde voor de klant toevoegt, en de vraag wat de kerncompetenties van het bedrijf zijn en in welke mate die door de strategie worden benut. Aan de CFO de taak om juist op deze aspecten de validiteit van de strategie en de aannames die daaraan ten grondslag liggen te toetsen. Strategierealisatie is gebaat bij heldere keuzen en kan dus niet los worden gezien van strategieontwikkeling. Voor succesvolle strategierealisatie is echter meer nodig. __________________________________________________________________________________Cursus Succesvolle strategierealisatieHoe wordt u een betere strategische partner? Hoe werkt u aan een krachtige koers voor de organisatie? Welke denkkaders en instrumenten staan financieel managers ter beschikking? Tijdens deze dag belicht topexpert Martijn Rademakers de laatste ontwikkelingen op strategiegebied. Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de opleiding Strategisch Financieel Management. Bekijk hier de gehele opleiding.  __________________________________________________________________________________ Strategierealisatie is vooral een zaak van het oplijnen van alle betrokken stakeholders: de neuzen een en dezelfde richting op krijgen. Een consistente gedragslijn van senior management is daarvoor cruciaal. Net zo goed als een open dialoog over implementatiedilemma’s. Organisaties zijn uniek. Dit betekent ook dat organisaties hun eigen weg moeten vinden in de aanpak van de implementatie. Ook hierbij zijn er echter een aantal vaste thema’s te onderkennen. Zo zal iedere onderneming baat hebben bij een doordacht plan en helpt het om specifiek voor de realisatie van de strategie een set maatstaven te ontwikkelen die inzicht geven in de voortgang die met de implementatie van de strategie wordt geboekt. Ook hier kan de CFO een belangrijke bijdrage leveren. Als geen ander kan de CFO toetsen of het plan gedegen is onderbouwd en of de aannames concreet zijn gemaakt, zodat die gedurende de implementatie op plausibiliteit kunnen worden getoetst. Voorts zal juist van de CFO en zijn team verwacht mogen worden dat zij de voortgang die met de implementatie wordt geboekt, in kaart weten te brengen, zodat de voortgang ook de aandacht krijgt die hij verdient. Daarbij hoort ook dat de CFO zich hoedt voor overmatige aandacht voor het operationele bedrijfsproces ten koste van de strategische initiatieven, en beseft dat het sturen op strategierealisatie iets anders is dan de typische control van datzelfde operationele bedrijfsproces. Strategieontwikkeling en -realisatie zijn dus vooral gebaat bij een CFO die een kritische, faciliterende rol vervult, die in staat is de reguliere control hiertoe wat losser toe te passen en die bewaakt dat de organisatie de ruimte krijgt om de strategische initiatieven ook daadwerkelijk waar te maken. Strategieontwikkeling en -realisatie zijn daarmee onderwerpen waarmee de CFO zijn toegevoegde waarde de komende jaren volop kan bewijzen.