Verwachtingen van investeerders in AEX gedaald

AEX-bedrijven hebben het herstel van hun prestaties ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten niet weten door te zetten. Deze stagnatie wordt voornamelijk gedreven door gematigde groeiverwachtingen van investeerders. Daarnaast zorgt ook een daling van de gemiddelde omzetgroei voor de verslechterde internationale positie.

Dit zijn de voornaamste conclusies van het meest recente High Performance Business (HPB) onderzoek van Accenture.Het Accenture HPB onderzoek vergelijkt ieder halfjaar de prestaties van AEX-bedrijven met die van bijna 2000 internationale concurrenten. De prestaties worden gemeten op basis van prestatie-indicatoren die de huidige prestaties meten zoals de creatie van aandeelhouderswaarde, rendement op geïnvesteerd vermogen, omzetgroei en de consistentie van deze prestaties. Ook kijkt het onderzoek naar de prestatie-indicatoren die de toekomstige positionering van AEX-bedrijven aangeven. Deze zijn groeiverwachtingen van investeerders, winstgroeipotentie, positie in opkomende markten en het vermogen om groei te financieren.Hoewel de prestaties van AEX-bedrijven al sinds 2008 achterblijven bij die van hun buitenlandse concurrenten, lieten de bedrijven vanaf 2012 een inhaalslag zien. Echter, in de eerste helft van 2014 is een voorlopig eind gekomen aan deze inhaalslag. Een verklaring voor deze trendbreuk is vooral te vinden in dalende groeiverwachtingen van investeerders. “We zien dat de operationele kasstroom verbetert, maar dat deze verbetering onvoldoende tot uiting komt in de beurskoers” concludeert Sander van Ginkel, Executive Director Strategie bij Accenture Nederland. Naast de daling in de groeiverwachtingen scoren de AEX-bedrijven minder op omzetgroei. De verslechtering van de omzetgroei hangt samen met de relatief sterke euro in de eerste zes maanden van 2014. In 2013 tendeerden de prestaties van de AEX-ondernemingen weer richting het wereldwijde gemiddelde. “Het ingezette herstel lijkt vooralsnog tamelijk broos te zijn, er hoeft maar weinig te gebeuren voor investeerders om  vertrouwen te verliezen. Het begint dan ook bij het terugwinnen van dit vertrouwen om uiteindelijk de stijgende lijn naar de toekomst vast te houden,” aldus Van Ginkel.Uit het onderzoek komt  ook een aantal punten naar voren waarop de AEX-bedrijven zich het afgelopen halfjaar verbeterden. Dit geldt bijvoorbeeld voor consistentie in prestaties en rendement op geïnvesteerd vermogen. Daarnaast scoren de bedrijven iets beter op winstgroeipotentie, oftewel het vermogen om de toekomstige winstgevendheid te verbeteren.Organisaties die het eerste halfjaar van 2014 een opvallende stijging laten zien ten opzichte van vorig jaar zijn AEGON en Heineken. Dankzij snelle prijsaanpassingen in veranderende marktomstandigheden, wist de verzekeraar vooral de groei in het beheerde vermogen voor lijfrenten en pensioenen in de US te verbeteren en daarmee een hogere omzetgroei te realiseren. Heineken verbeterde de omzetgroei en het vermogen om aandeelhouderswaarde te genereren en toekomstige groei te financieren. Onder andere het succesvol doorvoeren van besparingen ligt hieraan ten grondslag. Een interessante conclusie uit het onderzoek is ten slotte dat de concurrenten uit de Duitse index, na in 2013 al terrein te hebben verloren, de achterstand verder zien toenemen. De AEX-bedrijven lijken daarmee de Duitse bedrijven te volgen. Ook in Duitsland is de daling voornamelijk toe te schrijven aan een terugval in de omzetgroei en lagere groeiverwachting van investeerders. Daarnaast zien de bedrijven uit de Duitse index de mogelijkheden om kapitaal aan te trekken om toekomstige groei te financieren sterk afnemen. Andere Europese indices, zoals Frankrijk, de UK en de Scandinavische landen, weten de trend omhoog wel vast te houden.