Werkkapitaal Management: hoe behoud /creëer ik de juiste ‘sense of urgency’?

Veel verbeterinitiatieven op het gebied van werkkapitaal management hebben inmiddels zijn vruchten afgeworpen. Hierbij hebben zowel teruglopende financiële resultaten als de beperkte beschikbaarheid van kapitaal een belangrijke rol gespeeld als katalysator voor deze initiatieven. Er zijn echter genoeg redenen te verzinnen waarom het steeds moeilijker wordt deze initiatieven te blijven volhouden indien deze 'sense of urgency' minder wordt in de toekomst.

– Veel managers zien een beperking van de beschikbaarheid van werkkapitaal als een belemmering voor het ontplooien van nieuwe activiteiten (denk bijvoorbeeld aan het ontginnen van nieuwe markten of klanten).- Werkkapitaal management is relatief complex en kost daardoor veel tijd en aandacht.- Managers vervallen snel weer in oude gewoontes.Het is dus van belang werkkapitaal management stevig te verankeren binnen de organisatie zodat wordt voorkomen dat men binnen de organisatie dit ziet als een (eenmalig) project.Naar mijn mening betekent verankering binnen de organisatie allereerst dat werkkapitaal een permanente plek krijgt binnen de besturing van de organisatie. Permanente focus op werkkapitaal vereist allereerst een gedragsverandering van managers binnen de organisatie. Het beïnvloeden van (het gewenste) gedrag kan op meerdere wijze worden vormgegeven:• Middels het (positief) prikkelen van managers middels KPI’s en bonussen.• Middels het creëren van bewustzijn of wel het regelmatig wijzen op het belang van werkkapitaal.• Middels training en opleiding; het aanreiken van de juiste tools en werkwijzes.• Middels het opleggen van beperkingen aan het gebruik van werkkapitaal.Ik ben geen voorstander van dit laatste alternatief: het opleggen van strikte beperkingen als sturing instrument. In veel gevallen kan het inzetten van werkkapitaal een heel goed middel kan zijn om bestaande en nieuwe business (mits renderend) te ondersteunen. De eerste drie sturing instrumenten zijn naar mijn mening effectiever en duurzamer, waarbij het combineren van deze instrumenten de positieve effecten op het werkkapitaal nog verder vergroten.Gebruik van KPI’s en bonussenAllereerst is het van belang om de bestaande KPI set aan te passen en werkkapitaal daarin een prominentere plek te geven. Hierbij veronderstel ik dat KPI’s  en daarvan afgeleide bonussen als een positieve prikkel werken voor managers om hun gedrag aan te passen. In het algemeen kan deze stelling goed verdedigd worden, mits KPI’s goed gedefinieerd zijn en betrouwbaar gemeten kunnenworden en dat de KPI’s ook daadwerkelijk beïnvloed kunnen worden door de manager in kwestie.

__________________________________________________________________________________In 2 dagen alle aspecten van werkkapitaal optimalisatie Realiseer een structureel betere cashpositie en bepaal de optimale financieringsconstructie. Ontdek in twee dagen alle aspecten van werkkapitaal analyse, performance indicatoren en optimalisatie tijdens de masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Meld u direct aan.__________________________________________________________________________________

Hierbij aansluitend zullen dus ook de management rapportages van deze entiteiten hierop moeten worden aangepast om zo het juiste inzicht te geven.Creëren en vasthouden van het bewustzijnNaast het toewijzen en meten van de werkkapitaal KPI’s zou  het gebruik van werkkapitaal een permanent onderwerp van gesprek tijdens business reviews van de genoemde entiteiten moeten zijn. In plaats van het lanceren van  grote (vaak eenmalige) werkkapitaal verbeterprogramma’s of het organiseren van zeepkist sessies, is het veel effectiever om ‘het goede gesprek’ met elkaar te voeren om te analyseren hoe werkkapitaal optimalisatie een rol kan spelen in het verbeteren van de performance. Managers voelen zich in het algemeen positief geprikkeld als zij tijdens dergelijke business reviews uitgedaagd worden om tot nieuwe initiatieven te komen.Training/Opleiding/OndersteuningTenslotte is het van belang om de kennis en ervaring op het gebied van het werkkapitaal op het juiste niveau te brengen zodat managers maximaal worden gefaciliteerd in hun mogelijkheden om verbeteren te ontplooien zoals:• Het uitwisselen van beste practices die vanuit de eigen organisatie zijn ontwikkeld.• Het ontwikkelen en uitrollen van tools zoals proces optimalisatie en interactieve rapportages.• Het faciliteren van specifieke trainingen op het gebied van werkkapitaal management. Concluderend kan gesteld worden dat de basis voor een duurzaam werkkapitaal management gelegd worden middels een goed doordachte sturing op de hoogte van het werkkapitaal. Centraal hierbij staat een positieve prikkeling van managers waarin een mix van beloning, dialoog en ondersteuning wordt gewaarborgd.