PvdA: “Grote bedrijven ontspringen nu de dans”

Nederland gaat op woensdag 15 maart weer naar de stembus. In aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen spreekt CFO.nl de grote politieke partijen over economische en financiële thema’s. Hoe denken ze over zaken als handelsverdragen, ons belastingstelsel of concurreren met een lage winstbelasting? Deze week Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA. 

Welke veranderingen willen jullie doorvoeren in het belastingstelsel?
“De lasten van onze verzorgingsstaat drukken onevenredig zwaar op mensen in loondienst. De PvdA vindt dat ook bedrijven en mensen met veel vermogen een eerlijke bijdrage moeten leveren. Dat vereist niet alleen een harde aanpak van belastingontwijking, maar ook hervorming van het belastingstelsel zelf. We stellen een rechtvaardiger, eerlijker en een ‘groener’ belastingstelsel voor.”  

“Rechtvaardiger maken we het onder andere door de introductie van een werknemersvoordeel, een verhoging van het lage inkomensvoordeel, het aftoppen van de hypotheekrenteaftrek op vijf ton, afschaffing van de expatregeling, aanpak van belastingontwijking en een grotere bijdrage van multinationals aan onze verzorgingsstaat.
Bedrijven en vermogenden gaan een eerlijker deel van hun vermogen en winst aan belasting betalen: box 3 wordt berekend op basis van reële rendementen, we gaan investeren in een betere aanpak van belastingontduiking en –ontwijking, er komt een zwarte lijst van belastingparadijzen, country-by-country reporting wordt publiek, er komt een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting en de berekening van box 2 wordt aangescherpt.
Vergroening van het stelsel gebeurt door het invoeren van een CO2-belasting. Verder komt er een betere balans in de energiebelasting tussen gas en stroom en we gaan elektrisch rijden krachtig stimuleren.”

Waarom zijn jullie tegen het concurreren op winst- en vennootschapsbelasting tussen Europese landen?
“De PvdA wil een einde maken aan het systeem waarbij de grote bedrijven geen of weinig belasting betalen en de bakker en de koffiezaak op de hoek wel. Dat kan door eerlijke winstbelasting en het verbieden van ontwijkingsconstructies en aftrekposten. Als gewone mensen en kleine bedrijven belasting betalen, dan ook de grote bedrijven. De verzorgingsstaat moet linksom of rechtsom worden gefinancierd. De PvdA wil dit linksom doen. Grote bedrijven ontspringen nu de dans. We keren ons tegen de race naar de bodem van winstbelasting voor bedrijven.”

“Tegelijkertijd zien we in heel Europa een verschuiving van lasten voor bedrijven naar die voor particulieren. De Europese Commissie ziet een verlaging van het effectieve tarief van de winstbelasting van 27 procent naar 21 procent tussen 2000 en 2014, terwijl het effectieve tarief op arbeid in dezelfde periode juist 1 procent hoger werd. In Nederland zien we deze trend nog sterker. Leverde de winstbelasting in 2000 nog 3,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) op, in 2014 was dat 2,6 procent; lasten op arbeid gingen van 18,4 procent naar 20,4 procent van het bbp. Deze trend willen we keren.”

“Tot slot is de race naar de bodem een zaak tussen kleinere Europese landen plus het Verenigd Koninkrijk. Ierland, Zwitserland, Nederland en België hebben de wedloop geleid, nu krachtig aangevoerd door het VK. In landen als Duitsland, Frankrijk, Italië, maar ook de VS en Japan is de winstbelasting veel hoger, ook als wordt gekeken naar effectieve tarieven. Het zijn dus die aanvoerende landen die de sleutel hebben om de race te stoppen. Europa moet ook haar onderhandelingsmacht inzetten tijdens Brexit om te voorkomen dat het VK een belastingparadijs recht voor de kust van de EU wordt. Ook wil de PvdA een Europees minimumtarief in de vennootschapsbelasting, met op termijn een geharmoniseerde grondslag.”

De PvdA is voor strenge bonuswetgeving. Vrezen jullie niet dat multinationals door dit soort regels en hogere belastingen minder snel voor Nederland kiezen? 
“Voor de PvdA is het onverteerbaar dat er torenhoge bonussen worden uitgekeerd en de verhouding tussen de top en de werkvloer uit elkaar groeit, terwijl de overheid banken heeft gered en honderdduizenden Nederlanders hun baan verloren tijdens de crisis.  

De PvdA is voor het betalen van een goed salaris, maar dit moet wel in verhouding staan tot het loon van medewerkers. Hoge variabele beloningen leiden er bovendien toe dat bestuurders de korte in plaats van de lange termijn voorop zetten. Dit ondermijnt vaak de belangen van de werknemer en de Nederlandse samenleving. Bedrijven die puur en alleen weggaan uit Nederland vanwege te strenge bonuswetgeving kunnen we dus missen als kiespijn.” 

TTIP, CETA: handelsverdragen krijgen veel kritiek. Hoe belangrijk zijn die volgens de PvdA?
“Voor de PvdA is het van belang dat iedereen van handelsverdragen profiteert, niet alleen de grote bedrijven. Wij steunen daarom verdragen waar iedereen voordeel van heeft, afspraken die goed zijn voor de werkgelegenheid, de positie van werknemers versterken en de wereldwijde standaarden voor duurzaamheid verbeteren. De akkoorden moeten gezondheid en arbeid plus het bestrijden van ongelijkheid en belastingontwijking centraal stellen. Handelsverdragen zijn voor ons dus alleen belangrijk wanneer ze niet leiden tot een ‘race naar de bodem,’ maar tot een ‘race naar de top.’”

Moet Nederland besparen op de overheidsfinanciën of investeren? En waarin?
“De PvdA heeft er de afgelopen jaren aan bijgedragen dat de Nederlandse economie er weer goed voorstaat en de begroting gezond is. Hiermee is de basis gelegd voor een investeringsagenda voor de komende jaren. We willen de publieke sector versterken en werken aan een rechtvaardiger samenleving.

We investeren in 100.000 publieke banen, in een duurzame economie en in veiligheid, rechtspraak en cultuur. We willen dat Nederland over tien jaar de best opgeleide beroepsbevolking heeft. Daarom investeren we extra in het onderwijs. Ook richten we een nationale investeringsbank op om investeringen in duurzame energie te bevorderen en de financiering van het MKB te verbeteren.” 

Lees ook:  

D66: Bezit van eigen vermogen via belasting stimuleren

Gerelateerde artikelen